La igualtat d’oportunitats és un dret que exposa que totes les persones som iguals davant la llei sense que hi pugui haver cap discriminació –és a dir, un menyspreu o tracte pitjor- per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
Aquestes oportunitats ens les ha d’assegurar el nostre entorn més proper (família, escola, amics,..) i també la societat.

Respecte per la diferència

Respecte per la diferència
Les persones tenim dret a una igualtat en dignitat i en drets. Amb els infants i joves hem reflexionat per ser conscients que hem de respectar les particularitats de cadascú per tal que ningú es senti discriminat per raó de sexe, religió, cultura o bé dificultat física o psíquica.
Oferim activitats i serveis per desenvolupar habilitats socials i fomentar valors que afavoreixin la convivència.
Respecte per la diferència

Valors i esport

Valors i esport
Oferim activitats i serveis per desenvolupar habilitats socials i fomentar valors que afavoreixin la convivència. L’esport és una d’aquestes activitats i la seva pràctica permet endinsar-se en el món dels reptes, dels èxits, les frustracions i la seva superació. L’esport és donar el millor d’un mateix, confrontar-se i entregar-se, no separar el cos de l’esperit.
Gavina fa esport i educa en valors per reduir la masculinització esportiva. 232 participants en activitats esportives.
Valors i esport

Eixamplar mires

Eixamplar mires
Tot i l’hostilitat del territori i l’entorn marcadament estereotipat i carregat socialment de prejudicis, al Gavina volem positivar la mirada que tenen infants i joves del seu barri, i desconstruir la mirada estigmatitzadora que es té sobre ells/elles i el seu entorn, per part de la societat en general. Conèixer és aprendre.

Volem que els participants del Gavina ampliin mires a través de l'oferta d'activitats conjuntes i de coneixement d'altres contextos i realitats que els permeti oxigenar-se i obrir-se a nous horitzons.
Hem ofert espais de reflexió sobre noves masculinitats, hem conegut dones referents i obert les nostres portes a infants i entitats d'arreu.
Eixamplar mires

Igualtat de gènere

Igualtat de gènere
El Gavina incorpora la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la seva actuació per combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere, del sexisme i superar les situacions de discriminació, així com els patrons preconcebuts que encara persisteixen a la nostra societat.
L'equip de professionals i de voluntariat estan formats per intervenir des d’una perspectiva de gènere.
Estem adherits a la xarxa antirumors de Barcelona.
Igualtat de gènere